Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Murder. Show all posts

https://www.gossiplanka.com/2020/06/sunil-jayawardana-murder.html
ජාතික ත‍්‍රිරෝද රථ සංගමයේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන ලද සුනිල් ජයවර්ධන මහතා ලීසිං සමාගමක් සඳහා වැඩ කරන පුද්ගලයින් විසින් මහ මඟ ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ දිනවල වැඩිපුර කතා බහට ලක්වනවා. මෙම මරණය සම්බන්ධයෙන් හැමෝම විවේචනය සිදු කරන මොහොතක ඔහුගේ මරණය ගැන සතුට පළ කරන සටහනක් ද සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරුවනවා.

ප්‍රේම කීර්තිද අල්විස්. මේ නම, ඒ නමටම කදිමට ගැලපුණු මුහුණ පමණක් නොව ඔහු අතින් ලියැවුණු ගීතත් එදා වාගේම අදටත් මතුවටත් ජීවමානයි.

ඒ සොදුරු මිනිසා ඝාතනය වී වසර 31ක් ගත වුවත් ඔහුගේ රූපකාය කිසිවෙකුටත් අමතක නැහැ.

බුද්ධි අංශවලට ලැබී ඇති තොරතුරුවලට අනුව මරණ දඬුවම නියම වූ සිරකරුවන්  විසින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඝාතනය කිරීම සඳහා කුමන්ත්‍රණයක්  සිදුකරන බව වාර්තා වනවා.  එසේ චෝදනා එල්ල වන මරණ දඬුවම නියම වූ සිරකරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් ප‍්‍රශ්න කිරීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අධිකරණය විසින් අවසර දී තිබෙනවා. 

වීෂා කුරුණෑගල නගරයේ උපකාරක පන්තියකට සහභාගී වීමට යයි කියමින් ඉකුත් 29 දා නිවසින් පිටත් වුණා. ඇය මෙවර අ.පො.ස. (සා. පෙළ) විභාගයට දෙවන වරට පෙනී සිටීම සඳහා සූදානමින් සිටින සිසුවියක්. නමුත් එදින ඇය නිවසට නොපැමිණි නිසා ඇයගේ ගේ මව්පියන් විසින් අලව්ව පොලිසියට පැමිණිල්ලක්‌ සිදු කලා. 

ඒ පිළිබඳව අලව්ව පොලිසිය විසින් පරීක්‌ෂණ සිදු කෙරෙමින් පවතින අතරතුර කුරුණෑගල - මැල්සිරිපුර නගරයේ හෝටල් කාමරයක්‌ තුළ අභිරහස්‌ ලෙස මිය ගිය තරුණියකගේ මළ සිරුරක්‌ ඇති බවට එම හෝටලයේ සේවකයින් විසින් ගොකරැල්ල පොලිසියට පැමිණිල්ලක් සිදු කර තිබෙනවා. 

ඹුලු හල්මිල්ලෑව, හබරත්තාවල ප්‍රදේශයේ දරුවන් පස්දෙනකුගෙන් යුත් ඉතා අසරණව සිටින පවුලක දස හැවිරිදි දැරියකට  බරපතල ලෙස ලිංගික අපරාධයක් සිදුකළ පුද්ගලයෙකු දැරිය දූෂණය කළ ස්ථානයටම ගෙන ගොස් පහර දී ඝාතනය කර ඇතැයි වාර්තා වනවා. පොලීසියෙන් මඟ හැර සැඟවී සිටි මෙම අපරාධය සිදු කළ පුද්ගලයා 19 දින අලුයම කිසියම් පිරිසක් අල්ලාගෙන පහර දී ඝාතනය කර තිබෙන බව ගල්කිරියාගම පොලිසිය පවසනවා. 

සෞදි මාධ්‍යවේදී ජමාල් කෂොගි ‍ගේ ඝාතනය සල්මාන් කුමරුගේ නියෝගයකට අනුව සිදු වූ බවට අමෙරිකානු මධ්‍යම විමර්ශන කාර්යාංශය ප්‍රකාශ කලා. එහෙත් සෞදි අරාබිය ප්‍රකාශ කළේ එම චෝදනාව පදනම් විරහිත බවයි. සෞදි රජය චෝදනා කළේ, කෂෝගී ඝාතනය ‘ව්‍යාජ නියෝජිතයන්‘ පිරිසකගේ ක්‍රියාවක් බවය. මේ වනවිට ජමාල්ගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් සියළු අභිරහස් අනාවරණය වෙමින් පවතිනවා. මේ ඒ පිළිබඳ "අනිද්දා" පුවත්පතෙහි තැබූ සටහනක්. 

ලෙබනන් ජාතික ඒ පුංචි කොලුව එයා ජීවත්වෙචිච මුලු අවුරැදු 12 ටම හිනාවෙචිචි බවක් අපි දැක්කෙ නෑ, ඒත් එයාට පොලිසියේදී හිනාවෙන්න සිද්ධවුනා '' සියාන් ඔයාට හිනාවෙන්න වෙනව සියාන් මොකද මේ පිංතූරෙ අපි ගන්නෙ ඔයාව කැනඩාවට යවන්න ඕන පාස්පෝටි එකට කොල්ලෝ ! ''

ලෙබනන් චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂිකා ( Nadine Labaki ) නදිනී ලබාකි ගේ CAPERNUM 2018

'' වයස අවුරුදු 12 ක ඔබ දැනටමත් වසර 5 ක සිරදඩුවමක් ගෙවන කෙනෙක්. මේ අධිකරණයට ඔබ ඉදිරිපත් කරන චෝදනාව කාට එරෙහිවද සියාන් ? ''mS,a,j;af;a§ md;d, idudðlfhla
>d;kh lr,d

ñkqjkaf.dv - lgqkdhl ud¾.fha mS,a,j;a; m‍%foaYfha ksjdi ixlS¾Khla wi,§ Bfha ^24od& WoEik isÿjQ fjä ;eîulska md;d, l,a,s idudðlhl= Ôú;la‍Ihg m;aj we;ehs ñkqjkaf.dv fmd,Sish mjihs' fufia Ôú;la‍Ihg m;aj we;af;a" W;akdrej m‍%foaYfha mÈxÑlrejl= jQ

uykqjr wxl=Uqf¾
fjä ;nd urd oeuQ
CCTV fukak
(Video)

Bfha fmrjrefõ uykqjr wxl=Uqr uqia,sï foajia:dkhla wi,§ T56 .sks wúhlska fjä ;nd mqoa.,fhl= >d;kh lr ;sfí' fjä ;eîfuka ;=jd, ,;a ;j;a mqoa.,fhl= frday,a .; lr we;' isoaêh jk wjia:dfõ Tjqka m,a,sh wi,

t,a,s,d uerefKa ,ika;f.a >d;[email protected]
^ùäfhda&

ikafâ ,Sv¾ m%Odk l¾;D >d;kh lf<a ;uka úiska nj lshñka ,smshla‌ ,shd ;nd lE.,a, lr~qmk m%foaYfha mÈxÑ úY%dñl nqoaê wxY hqo yuqod ierhkajrhl= f., je,,df.k ish Èú ydkslr .;a nj lshk isoaêh iïnkaOfhka fmd,sish by< fmf<a mÍla‍IKhla‌ wdrïN lr we;' fuu úY%dñl nqoaê wxY idudðlhd ishÈú ydkslr .;af;a o tfia;a ke;akï


y,dj; fldaám;sfhla f., isrlr
>d;kh lr,d - ^ùäfhda&

y,dj; m%foaYfha fldaám;s jHdmdßlhl= Tyqf.a ksjfia § >d;kh lr ;sìh § y,dj; ‍fmd,sish Bfha ^03& fidhdf.k we;' y,dj;" jÜglal,sh" idka; cqfiajdia foõ ueÿr wi, msysá f;uy,a kj ksjfia fojeks uy‍f,a ksok ldurhl u< isrer ;sì

ysgmq uka;%S ÿñkao is,ajd we;=¿
mylg urK o~qju

ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S iy ysgmq ckdêm;sf.a jD;a;S iñ;s WmfoaYlhl= jQ Ndr; ,laIuka fma%upkaø uy;d  we;=¿ isõ fokl= 2011 Tlaf;daïn¾ ui 08 jeksod iji fldf<dkakdfõ§ fjä ;nd >d;kh l<ehs ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S ÿñkao is,ajd we;=¿

nïn,msá jHdmdßlhdf.a isrer
udjke,af,ka

udjke,a, fyïud;.u ud¾.h wdikakfha ;sî yuq jq kd÷kko u<isrer nïn,msáfha§ meyer.;a fldaám;s jHdmdßl fudfyduâ Ydlsí iqf,hsudka hk whf.a njg fld<U isg meñ‚ úfYaI fmd,sia lKavdhï iy ñh.sh whf.a mshd" {d;Ska úiska isÿl, mßlaIKfhka ish mq;df.a njg y÷kd.k .;a nj udjke,a, fmd,sish lshhs' jHdmdßlhd fjk;a ia:dkhl urd oud


wkqrdOmqrfha§ fjä lE
md;d,hka msßi y÷kd .efka
(Video)


;srmamfka fmd,sia jifuys fif,ia;suvqj m‍%foaYfha § fudag¾ r:hla ;=, ;sìh§ fidhd .ekqkq fjä je§ ñh .sh mqoa.,hska ;sfokdf.a u< isrere iïnkaOfhka mYapd;a urK mÍlaIKh mj;ajd wod< jd¾;d wêlrKh fj; bÈßm;a lrk f,i wkqrdOmqr m‍%Odk ufyaia;‍%d;a iy w;sf¾l Èid úksiqre y¾IK lel=Kfj, uy;d wkqrdOmqr YslaIK frdayf,a úfYaI{ wêlrK ffjoH ks<Odßjrhdg ksfhda. lr ;sfnkjd'
jEka r:hla ;=< fjä je§ ñh f.dia isáhÈ ;srmamfka fmd,sish u.ska Bfha^30& fidhd .ekqfka


;dcqãka >d;khg ielmsg
kdu,a w;awvx.=jg

wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j úiska  úu¾Yk fldg  bl=;a 2012 j¾Ifha uehs ui 17 jeksod jiSï ;dcqãka ish fudag¾ r:h ;=< ms<sia‌iS ñhf.dia‌ isáfha lsre<mk Yd,sld l%Svdx.Kh wdikakfha§h' meyerf.k f.dia‌ lDDr jO ysxid muqKqjd r.¾ l%Svl fudfyduâ jiSï ;dcqãka uy;d >d;kh lsÍfï isoaêh iïnkaOfhka yïnkaf;dg md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmla‌I uy;d iy ckdêm;s wdrla‍Il wxYfha ysgmq ks,OdÍka wgfokl= w;awvx.=jg .ekSu i|yd úu¾Yk wdrïN lr we;'


wêlrKh bÈßmsg§u
fjä ;eìula

 Bfha Woeik 11'30 g muK n,msáh wêlrKfha úNd. fjñka ;snQ kvqjlg bÈßm;a ù wdmiq hñka isá ol=fKa md;d,fha fofokl=g wêlrKh bÈßmsg§u kd÷kk ;=jla‌l=lrejka fofokl= fjä ;nd we;' miqj  bka tla‌ whl= ñhf.dia‌ wfkla‌ ;eke;a;d nrm;< ;=jd, ,nd we;s nj wrkaÑfõ'

>d;khg ,la‌jQ mqoa.,hd  ñkSuereï" fld,a,lEï we;=¿ oreKq wmrdO .Kkdjlg iïnkaO lk;a; wdrÉÑf.a mshr;ak kue;s wfhls'fudyq lka;f,a m%foaYfha Wm; ,nd we;s mshr;ak kue;a;d fldia‌f.dv m%foaYfha ;djld,slj mÈxÑj isá wfhls' fjä m%ydrhg ,la‌j nrm;< ;=jd, ,enQ risl pdñkao l=udr kue;a;d fldia‌f.dv lhsldj, mÈxÑlrefjls' fudyq iqñ;a; yssñhkaf.a ßhEÿre f,i lghq;= l< whl= nj fmd,sish lshhs'weô,smsáh fmd,sisfha  tatia‌mS
w;awvx.=jg .kS

fmd,sish iuÕ weô,smsáh k.rfha f.dvkeÕs,a,l fojeks uyf,a meje;s idohl§  we;s jQ .egqulska iqñ;a m%ikak chj¾Ok kue;s tla‌ore mshd ñhhefï isoaêh iïnkaOfhka mÍla‍IK mj;ajk wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j Bfha weô,smsáh iyldr fmd,sia‌ wêldßjrhd ielmsg w;awvx.=jg .kakd ,§' miqj w;awvx.=jg .;a iyldr fmd,sia‌ wêldßjrhd wo ^03 od& weô,smsáh ufyia‌;%d;ajrhd fj; bÈßm;a lsÍug kshñ; w;r fuu isoaÈhg iïnkao  fmd,sia‌ ks,OdÍka msßila‌ w;awvx.=jg .ekSu i|yd mÍla‍IK mj;ajñka isà'


fldgfl;fka urK 06lg DNA .e,mqK
iellref.a meálsßh t<shg


lyj;a;" ´md;j;a;ys§ bl=;a iema;eïn¾ 28od urdoud isá kd.ï mdmq kï lka;djf.a >d;khg ielmsg w;awvx.=jg.;a ;eke;a;df.a ã'tka'ta Bg fmr urdoeuQ ldka;d u<isrere 06 ka mÍlaIK i|yd ,nd.;a wd.ka;=l reêr fyda Y=l%dKq idïm,j, ã'tka'ta iu. ieifËk nj wêlrKhg fmf¾od jd¾;d l<d' fudyq kS,a ,laIauka keue;s 35 yeúßÈ wfhl= jk w;r Tyq lyj;a; ´md; j;=hdfha lïlrefjla f,i fiajh lrkafklao fjkjd' óg udi lsysmhlg fmr

fiahd >d;lhd
jerÈ ms<s.kS

fldgfo‚hdj mÈxÑj isá 5 yeúßÈ fiahd ifoõñ oeßh ¥IKh lr urd oeóu iïnkaOfhka wê fpdaokd ,enQ wlrx.y mÈxÑ b,kaodßfmaäf.a iuka ch,;a kue;a;d nia‌kdysr m<d;ano ó.uqj uydêlrK úksiqre tka' ù' lreKd;s,l uy;d yuqfõ fpdaokd ish,a,gu jrolre nj m%ldY lf<ah'

Tyq jro ms<s.;af;a Tyqg tfrysj kvq mjrd wêfpdaokd Ndr§u i|yd tu kvqj Bfha ^23 od& ó.uqj uydêlrKh yuqfõ le|jQ wjia‌:dfõ§h' tys§ fuu kvq úNd.h i|yd fcHIaG ksfhdacH fid,sisg¾ ckrd,a wfhaId ðkfiak fukúh iy fcHIaG wêkS;s{ ckl nKa‌vdr iy rcfha wêkS;s{ fIydka o is,ajd hk uy;ajreka rch u.ska úfYaIfhka m;afldg we;'u,a,S úia;r §,d hd¿fjlaj weug od,d
tia t*a f,dlalj w,a,mq yeá


wkqrdOmqr rd;%S iudcYd,d ysñ lrejl= jQ lrdf;a jika; >d;k isoaêfha m%Odk iellre jQ bfrdka rKisxy fyj;a tia't*a'f,dlald Bfha rd;%Sfha y,dj; m%foaYfha§ wkqrdOmqr ‍fmd,sish úiska iQlaIu f,i fh¥ Wmdhlska fldgq lrf.k ;snqkd'

>d;k isoaêfhka miqj w;=reokaj isá w;r fudyq úfgl fkdÉÑhd.u m%foaYfha ldka;djlf.a

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page