Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Advertisement

YOUR EXISTING AD GOES HERE

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Japan. Show all posts

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවට ජපානය විසින් පනවා තිබූ සංචාරක තහනම අද (20) සිට ඉවත් කිරීමට ජපානය තීරණය කර තිබෙනවා. 

පානයයේ කොරෝනා ව්‍යාප්තිය අනුව ඇති වූ අවදානම් තත්ත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු තවත ආසියානු රටවල් 11ක පුද්ගලයින්ට ජපානයට ඇතුල්වීම අද (14) සිට තහහනම් කර තිබෙනවා. 

කොරෝනා වෛරසයේ නව ප්‍රභේදය ආසාදනය වූ පුද්ගලයින් ජපානයෙන් සහ ප්‍රංශයෙන් ද හඳුනාගෙන තිබෙනවා.බ්‍රිතාන්‍යයතුළ සීඝ්‍රයෙන් පැතිර යන මෙම වෛරසය අනෙක් රටවල්වලට ද පැතිර යාමේ ප්‍රවණතාවයක් දක්වනවා. 

gossip lanka news
මෙරටට ආනයනය කරනු ලබන  ජපන් වාහන වර්ග රැසක මිල ඉහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති රන්ජන් පෙරේරා මහතා පවසනවා. ඒ  ජපන් යෙන් එකක වටිනාකම රුපියල් 1.63 සිට 1.78 දක්වා වැඩිවීම හේතුවෙන්. 

මේ හේතුව නිසා දින කිහිපයක් තුළ වාහනවල සී .අයි. එෆ් වටිනාකම එනම් ජපානයෙන් වාහනය නැව්ගත කරන අවස්ථාව වන විට එහි පවතින වටිනාකමෙන් 10% ක පමණ මිල වැඩිවීමක් සිදුවන බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ. 

gossip news for japan job
රමුණු කිහිපයක් මුල් කරගන්මින් නිපුණතා සංවර්ධන, රැකි රක්ෂා හා කම්කරු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ උපදෙස් මත ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සභාපතිවරයා ඇතුළු ඉහළ කළමනාකාරීත්වයේ නිළධාරීන් පසුගියදා ජපානයේ නිල සංචාරයක  නිරත වුණා.

විදුලි සංදේශ, විදේශ රැකියා හා ක්‍රිඩා අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා හා ජපානයේ අධිකරණ අමාත්‍ය තකාෂි යමෂිටා මැතිතුමන් විසින් ශ්‍රි ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට ක්ෂේත්‍ර 14ක් යටතේ ජපානයේ වෘත්තීයමය රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීම සඳහා වූ අවබෝධතා ගිවිසුමකට 2019.06.19 දින ජපානයේ තෝකියෝ නගරයේදී අත්සන් තැබුවා.

මෙම ගිවිසුම අනුව සාත්තු සේවිකා, ගොඩනැඟිලි පිරිසිදු කරන්නන්, යන්ත්‍ර කොටස් හා එකලස්, කාර්මික යන්ත්‍ර කර්මාන්තය, විද්‍යුත් හා ඉලෙක්ට්‍රොනික් හා තොරතුරු කර්මාන්තය, ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය, නැව් කර්මාන්තය, රථවාහන හා නඩත්තු, ගුවන්යානා කර්මාන්තය, නවාතැන් පහසුකම්, කෘෂිකර්මාන්ත, ධිවර හා ජලජීවි වගාව, ආහාර පාන නිෂ්පාදනය, ආහාර සේවා සැපයුම් යන ක්ෂේත්‍රවල රැකියා ලැබීමට නියමිතයි.


විදුලි සංදේශ,විදේශ රැකියා හා ක්‍රිඩා අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු හා ජපානයේ අධිකරණ, විදේශ කටයුතු, කම්කරු හා සුභසාධන යන අමාත්‍යවරුන් විසින් ජපානයේදී හෙට දිනයේ (19) අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීමට නියමිතය.  ඒ ශ්‍රි ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට ක්ෂේත්‍ර 14ක් යටතේ ජපානයේ වෘත්තීයමය රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීම සඳහායි.  මෙම ගිවිසුම වසර 10ක කාලයක් ක්‍රියාත්මක වන අතර එම කාලය තුලදී රැකියා විශාල ප්‍රමාණයක් ශ්‍රි ලාංකිකයින්ට හිමිවීමට නියමිතයි.


පානයේ වැඩිදුර අධ්‍යාපනයට හා ආගමික ප්‍රචාරක කටයුතුවල නිරතවීම සඳහා බොදුබල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ගලගොඩත්තේ ඥාසාර හිමියන්ට වසර තුනක නේවාසික වීසා ලැබී තිබෙනවා. 

ඒ අනුව ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් 2020 වන තෙක් ජපානයේ රැඳී සිටීමට තීරණය කර ඇති බවයි උන් වහන්සේට සමීප ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ. මෙම නේවාසික වීසා ලැබී ඇත්තේ 2018 වසරේදී බවයි සඳහන් වන්නේ. 
cmdkh;a ,xldj;a kj úÿ,s ÿïßh u. .ek u; foll
lsf,daógrhlg remsh,a fldaá 600la

w.kqjr wjg ;onoh ;=rka lsÍu ioyd kj fláÿr ÿïßh fiajdjla wdrïN lsÍu iïnkaOfhka cmdk rch yd Y%S ,xldj nrm;< újdohl meg,S we;ehs jd¾;d fõ' cmdkh Bg uq,H wdOdr iemhSu iQodkï nj;a tfy;a ta wdOdr iemfhkafkamekjQ jdyk noao tla tla rgj,a b,lal lr mkj,d
cmdkfha§ uyskao lshhs - ^PdhdrEm&

Y%S ,xldfõ nÿ m%;sm;a;sfha ksis l%ufõohla fkdue;s nj;a f;dard.;a rgj,a lsysmhlska wdkhkh lrk jdykj,g muKla nÿ wvqlsÍug rch l%shdlr we;s nj;a ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d Bfha ^12& Èk cmdkfha § mejiSh' ysgmq ckdêm;sjrhd fï nj m%ldY lr isáfha cmdkfha iql=nd cd;Hka;r iïuka;%K uOHia:dkfha trg fjfik Y%S ,dxlsl m%cdj Bfha ^12& Èk weu;+ wjia:dfõ§h' fuys§ cmdkfha tlai;a cd;sl mlaI YdLd ixúOdkfha iNdm;s hfi;ao iurfiak uy;d tys§ ysgmq ckdêm;sjrhdgcmfkl=g fldaá .dkla jxpd l<ehs
fudag¾ r: Odjk Y+r ä,ka;g kvq


f,dal fYa‚.; lsÍïj, 10 jk ia:dkh yd wdishdkq Y+r;djfha 02 jeks ia:dkhg ysñlï lshk Y%S ,dxlSh fudag¾ r: Odjk Y+r ä,ka; ud,.uqj uy;dg;a kvqjla mejÍ ;sfnkjd' th kï iqmsß ksjdi ixlS¾Khla iE§u i|yd cmka cd;slhl=f.ka wefußlka fvd,¾ ,laI 6l uqo,la ,ndf.k jxpd lsÍu iïnkaOfhka ä,ka; ud,.uqj we;=¿ ú;a;slrejka

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page