Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label National. Show all posts

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ස්වයංක්‍රීය මාර්ගගත පද්ධතියේ තොරතුරු පිළිබඳව අසත්‍ය තොරතුරු ‍රැසක් මේ වන සිට මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරණය වන බව ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පවසනවා. 

national-hospital-operation
කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය ඉහළ යාම හේතුවෙන් කොළඹ ජාතික රෝහලේ සැලසුම්කරන ලද සියළුම ශල්‍යකර් ම අවලංගු කර තිබෙනවා. 

කෙසේ වෙතත් එම ජාතික රොහලේ හෘද රෝගී අංශය, හදිසි අනතුරු අංශය, ස්නායු ශල්‍ය ඒකකය, බාහිර රෝගී අංශය යනාදිය සමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යන බවත් හදිසි ශල්‍ය කර් ම පමණක් සිදු කරන බවත් රෝහල් ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

ජාතික ලැයිස්තුව සඳහා අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ඇති වී තිබෙන සමඟි ජනබලවේග පක්ෂයේ මේ වන විට මන්ත්‍රී ධූර 7 සඳහා අවසන් තීරණයකට එළඹ තිබෙනවා.

https://www.gossiplanka.com/2020/06/mangala-parliment-national-list.html
මඟි ජනබලවේග පක්ෂයෙන් එළඹෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට නාමයෝජනා භාරදුන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මංගල සමරවීර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් නොවන බව පසුගියදා ඔහු විස්න් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියා. එහිදී ඔහු කියා සිටියේ තමන් මන්ත්‍රී දේශපාලනයට සමු දෙන බවයි.


ckm;sf.a fjí wvúhg we;=¿ jqKq isiqjd
ckm;s yuqfjhs - ^PdhdrEm&

ckdêm;s;=udf.a ks, fjí wvúhg wkjirfhka we;=,aù tys o;a; fjkia lsÍfï isÿùug wod< mdi,a isiqjd ish foudmshka iu. Bfha ^18& miajrefõ ckdêm;s ld¾hd,fha§ ckdêm;s .re ffu;%Smd, isßfiak ue;s;=ud yuq úh' isiqjd fjkqfjka

l%Svl l%Säldjka 9lg ks<Odßka
46 fofkl= T,sïmsla .syska
- cd;sl T,sïmsla lñgqfjka w.ue;s
jd¾;djla b,a,hs


miq.shod n%iS,fha ßfhdao cekhsfrda kqjr§ ksud jQ T,sïmsla ;r.dj,shg Y%S ,xldfjka l%Svl l%Säldjka kjfokl= iuÕ ks<OdÍka 46 fokl= iyNd.s ùu ms<sn|j yels blaukska ;ukag jd¾;djla imhk f,i w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d


cd;sl fldäfhka isxyhd .,jkak
fhdackdjla‌

ukakdru Èia‌;%sla‌ ldka;d ixúOdk ksfhdað;jßfhda lsysmfofkla úiska  ish¨‍ ck;dj w;r  ifydaor;ajh úoyd oela‌fjk ixfla;hla‌  cd;sl fldäfh isxyhd bj;a fldg cd;sl fldähg fhdod.; hq;= njg wdKa‌vql%u jHjia‌:djg uyck woyia‌ úuiSfï lñgqj fj; fhdackdjla‌ bÈßm;a l< nej  mji;s'

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page