Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Advertisement

YOUR EXISTING AD GOES HERE

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Family. Show all posts

චීනයේ වුහාන් නගරයේ සිටි සිසුන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ක්‍රියාකල ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ කාර්ය මණ්ඩලයට දැඩි අසිරුතාවායකට මුහුණ දීමට සිදුව තිබෙනවා. ඒ එම කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් කිහිප දෙනෙකුගේම දරුවන්ට පාසල් වලට ඇතුළු වීමට විදුහල්පතිවරුන් විසින් අවසර දී නොමැතිවීම හේතුවෙන්. එසේම එම පාසල්වල දෙමාපියන් ද විරෝධතාව දක්වා තිබෙනවා. 

 කොරෝනා ආසාදිත යැයි සැලකෙන පිරිසක් රැගෙන ඒම හේතුවෙන් ඔවුන්ගෙන් තම දරුවන්ට එම වෛරසය ආසාදනය වේ යයි බියෙන් ඔවුන් මෙම විරෝධතාව දක්වා තිබෙනවා.

ළමුවරට ලෝක කුසලාන එක්දින තරඟාවලියේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට එංගලන්ත කණ්ඩායම සමත් වුණා. ඒ නවසීලන්ත කණ්ඩායම පරාජය කරමින්. නවසීලන්ත කණ්ඩායම ලබා ගත් ලකුණු 241 සම කිරීමට එංගලන්ත කණ්ඩායම ඕවර් 50 දි සමත් වුණා. 

ඒ නිසා සුපිරි පන්දු වාරයක් ලබා දීමට තීරණය කෙරුණා. එහි දී එංගලන්ත කණ්ඩායම ලකුණු 15ක් ලබා ගත් අතර නවසීලන්ත කණ්ඩායමද එක් කඩුල්ලක් දැවී ලකුණු 15ක් ලබා ගත්තා.


iqmsß l%slÜ ;rejla jk È,aIdkaf.ka
ud;f,a wirK mjq,lg ksjila
(Video & Photos)

ud;f,a w.,j;a; m%foaYfha mÈxÑ ks¾u,d moaul=udß ue‚fla Ôj;a jqfKa iajdï mq¾Ihdf.a msysfgka' wjdikdjg lreK kï 2016 jif¾ ks¾u,df.a ieñhd úÿ,s ier je§fuka fuf,dúka iuq.;a;d' miqj ks¾u,d ;ukaf.a ore fofokd iu. fï f,dafla ;ks jqKd' ks¾u,df.a jeäuy,a orejdf.a


jdykh we<lg fmr<s
tlu mjqf,a fofofkla ureg

^PdhdrEm&

foysw;a;lKaäh fmd,sia jifï jeõisß.u fyakd‚.u ud¾.fha jeõisß.u m%foaYfha§ f;dvqjdj foig Odjkh jQ leí r:hla ßhÿreg md,kh lr .; fkdyelsj

ä,dks mjqf,a wh;a tlal úfõl .kak .syska

fndrÈh fmdl=K" mqxÑ iqrx.kdú" isis, .sks .kS jeks Ñ;%mg yryd ckdorhg m;ajQ ä,dks wfíj¾Ok lshkafka furg iskudf,da,skag wu;l fkdjk pß;hla' ä,dks újdyfhka mifia wefußldfõ mÈxÑhg f.dia ;snqKd' bka miqj weh ,dxflah iskud fYaIa;%fha oel .kakg ,enqfKa ke;s ;rïh' ä,dks miq.sh Èfkl mjqf,a ish¨‍ fodkd iuÕ
The Westin Grand Cayman Seven Mile Beach Resort & Spa ys ksjdvqjla .;lrkak .syska ;snqKd' fï i|yd kjl ks<shl jk ä,dksf.a ÿj lùI;a fï .ukg tl;= fj,d ;snqKd' ä,dks mjqf,a wh tlal ksjdvqj .; lrk wjia:dfõ .;a PdhdrEm tl;=jla my;skafmdfidka fmdfyda Èkfha rdcmlaI mjq, .; l< yeá

iEu fmdfyda Èklu ;x.,a, ld,agka ksjfia meje;afjk wud oï irK O¾ufoaYkd ud,dfõ 151 jk O¾ufoaYkh fujr;a fmdfidka fmdfyda Èkh ksñ;s fldg f.k meje;ajq‚' fujr O¾ufoaYkh mj;ajkq ,enqfõ mqcH b;a;Emdfka ioaOd,xldr ysñhka úisks' fï w;r cmdkfha fmdfidka W;aijh ihs;ud ys§ Bfha Èk uyskao rdcmlaI ue;s;=ukaf.a m%Odk;ajfhka wdrïN flrKq w;r Od;=ka jykafia,d jevuùfï fmryrg iïnkaO jQ uyskao rdcmlaI ue;s;=uka iu. jevu fldg isá NslaIqka jykafia,d yd Y%S ,dxlslhka úYd, msßila fï ioyd tlaj isáhd' fï w;r W;=ï fmdfidka fmdfydh Èkfha kdu,a rdcmlaI uka;%S ;=uka is;=,amúj mqo ìfï is,a iudoka ù wd.ñl lghq;= j, ksr; ù ;snqKd' uyskao miajk úOdhl ckdêm;s wjêfha§ Y%S ,xld rch u.ska cmdkhg ,nd ÿka wur yd úÿr hk w,s megjqka fofokd ne,Sugo f.dia ;snqKd' tys§ cmka rch miajk úOdhl ckdêm;s ;=ukaj rdcH f.!rj iys;j ms<s.;a w;r cmka rch iu. meje;ajQ in|;d ms,sn|j;a isÿ l, fufyh ms,sn|j;a isysm;a lr ;snqKd' PdhdrEm ish,a, my;ska n,kak.dñŒ fikr;af.a ßhÿre
ryia judrhs - rdð; lshhs
^ùäfhda&

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a ld¾h uKav, m%Odks f,i lghq;= l< .dñŒ fikr;a uy;df.a ßhÿref.a m%ldY wkqj jxpd ¥IK /ila oeka wkdjrKh ù we;s nj rcfha leìkÜ m%ldYl"wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d mjihs' .dñŒ fikr;a uy;df.a Tyqf.a ßhÿre u.ska ckjdß ui 07 jk Èk muKla

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page