gossiplanka alexa Dilani Abeywardana Goes To Rest With Her Family

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Dilani Abeywardana Goes To Rest With Her Family

ä,dks mjqf,a wh;a tlal úfõl .kak .syska

fndrÈh fmdl=K" mqxÑ iqrx.kdú" isis, .sks .kS jeks Ñ;%mg yryd ckdorhg m;ajQ ä,dks wfíj¾Ok lshkafka furg iskudf,da,skag wu;l fkdjk pß;hla' ä,dks újdyfhka mifia wefußldfõ mÈxÑhg f.dia ;snqKd' bka miqj weh ,dxflah iskud fYaIa;%fha oel .kakg ,enqfKa ke;s ;rïh' ä,dks miq.sh Èfkl mjqf,a ish¨‍ fodkd iuÕ
The Westin Grand Cayman Seven Mile Beach Resort & Spa ys ksjdvqjla .;lrkak .syska ;snqKd' fï i|yd kjl ks<shl jk ä,dksf.a ÿj lùI;a fï .ukg tl;= fj,d ;snqKd' ä,dks mjqf,a wh tlal ksjdvqj .; lrk wjia:dfõ .;a PdhdrEm tl;=jla my;skaඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu