gossiplanka alexa Parliment Member Samanmalee Is Willing To Marry A Son Of Dinesh

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Parliment Member Samanmalee Is Willing To Marry A Son Of Dinesh

ÈfkaIa .=Kj¾Okf.a mqf;l=f.ka
taldnoaO úmlaIhg lidohla

taldnoaO úmlaIh iu. lghq;= lrk m<d;a iNd uka;%skS iukau,S il,iQßh fukúh taldnoaO úmlaIfha m%N,fhl= jk md¾,sfïka;= uka;%S ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;df.a mqf;l= iu. újdy ùug kshñ;j

we;s nj jd¾;d fjkjd' iuia; ,xld ;reK iñ;s iïfï,kfha m%OdkS úoHdfõ§" ;dlaIKfõ§ hodñ‚ .=Kj¾Ok uy;d fuf,i iukau,S fukúh iu. újdyùug kshñ;hs' újdy W;aijh cq,s ui 14jk Èk n;a;ruq,a, fjdag¾ia tÊ fydag,fha § meje;aùug we;s njhs jd¾;d ù we;af;a'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu