Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel


jdykh we<lg fmr<s
tlu mjqf,a fofofkla ureg

^PdhdrEm&

foysw;a;lKaäh fmd,sia jifï jeõisß.u fyakd‚.u ud¾.fha jeõisß.u m%foaYfha§ f;dvqjdj foig Odjkh jQ leí r:hla ßhÿreg md,kh lr .; fkdyelsj

ud¾.fhka bj;g mek fykd‚., we,g fmr<Sfuka is¥jQ wk;=rlska tlu mjqf,a ifydaorhka fofofkl= ñhf.dia we;' Tjqka fï wk;=rg uqyqK § we;af;a ish {d;sfhl=f.a nv bß.= Whklg f.dia tñka isáh§h' isoaêhg wod< PdhdrEm lsysmhla my;ska n,kak'

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page