Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Two. Show all posts

කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කිරීමට ‍රැගෙන ආ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කල අවස්ථාවේ දී මියගොස් තිබෙනවා. 

සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජරාජල් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා සඳහන් කර නිරෝධායන ක‍්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීමට පෙර ඉතාලිය සහ දකුණු කොරියාවේ සිට පැමිණි හාරසීයක පමණ පිරිසක් දිවයින පුරා ව්‍යාප්තව සිටින බවයි. ඔවුන්ට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබුණහොත් තත්ත්වය තවත් බරපතල විය හැකි බවයි ඔහු පවසන්නේ. 

තාලි, ඉරාන හා දකුණු කොරියා සිට පැමිණි පුද්ගලයන් පිරිසක් නොරෝධායනය ක්‍රියාවලිය මග හරිමින් නිවෙස්වලට පැනගිය පුද්ගලයින් පිළිබඳ තොරතුරු කඩිනමින් එක් ‍රැස්කර ඔවුන් නිරෝධායනය කිරීමට මේ වන විටත් වැඩපිළිවෙලක් දියත්වෙමින් පවතිනවා. 

ක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජාත්‍යන්තරයේ ඉහළ දෙකක් තමනට් ලැබේ යැයි අපේක්ෂාවෙන් පසුවන බවත් එම තනතුරු දෙකෙක් එකක් ලැබෙන බව ස්ථිර වීමෙන් පසු ඔහු  ඔහු පක්ෂ නායකත්වය අත හරිනු ඇති බවත් එමපක්ෂයේ ආරංචි මාර්ග වාර්තා කර සිටිනවා. 

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ මහ ලේකම් තනතුර සහ ජිනීවාහි පිහිටි එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසමේ මහ ලේකම් තනතුරට පමණක් දෙවෙනි උප කොමසාරිස් තනතුර යන තනතුරු දෙකෙන් එකක් සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා බලාපොරොත්තු තබා සිටින බවත් එම වාර්තා සඳහන් කරනවා. 


jdykh we<lg fmr<s
tlu mjqf,a fofofkla ureg

^PdhdrEm&

foysw;a;lKaäh fmd,sia jifï jeõisß.u fyakd‚.u ud¾.fha jeõisß.u m%foaYfha§ f;dvqjdj foig Odjkh jQ leí r:hla ßhÿreg md,kh lr .; fkdyelsj
w;=reoyka jq ;reKhka fofokdf.a
isrere yuqfjhs - ^ùäfhda&

mdkÿr fjr< WoHdkh uqyqfoa  Èh kdñka isáh§ isl=rdod yji w;=reoyka jq wjqreÿ 19l yd 22l ;reKhka fofokdf.a u< isrere fol Bfha ^17& w¨‍hu jdoaÿj iy mdkÿr m%foaYfha fjr<g f.dv.id we;ehs fmd,sish mjihs' fmf¾od yji ÈhkEug .sh
iShhs wdÉÑhs wjqreoaog yïnfjÉp
weÿï ál;a fohs

.xj;=frka mSvdjg m;a wh fjkqfjka Expressway Head Office tfla jev lrk Wodr .=ref.a ;reKhd úiska wOdr tl;= lsÍfï jev igykla Èh;a lr ;snqKq w;r tys úfYaI;ajhla jkafka fuys§ wOdr l< iSh flfkl=hs wdÉÑflfkl=hs ;ukag wjqreoaog ;E.s jYfhka ,enqKq irï folhs" Ö;a; folhs mß;Hd. lsÍuhs' weÿï mß;Hd. lsÍfuka wk;=rej iSh fufyu lsõjd

ojia‌ fol ;=kla‌u ug lEug
ÿkafka ìia‌lÜ‌ ú;rhs
^ùäfhda&

;ud meyer.;a lmamï l,a,sh Èk fol ;=kla‌u ;udg lEug ÿkafka ìia‌lÜ‌ muKla‌ hEhs remsh,a fldaá folla‌ b,a,d lmamï l,a,shla‌ úiska meyerf.k .sh jdßhfmd, fudfyduâ wdIsla‌ kue;s ^20& ;reKhd fmd,sish u.ska ksoyia‌lr .ekSfuka miq mejeiSh' Tyq jeäÿrg;a fufiao lshd isáfhah' tod 12 jeksod ? uu lfâ b|,d f.or hkfldg iqÿmdg ld¾ tlla‌ ud <Õ keje;a;=jd' ta ld¾ tfla ysgmq wh
uy ? kjl joh fya;=fjka
isiqúfhda fofofkla frdayf,a

ñyska;,h m%dfoaYSh f,alï fldÜGdifha ismamql=<u msysá i;a;aj úoHd yd WmfoaYk mqyqKq lsÍfï uOHia:dkfha fkajdislj mdGud,d yodrk isiq isiqúhkag fcHIaG isiqka msßila rd;%S ld,fha kjl joh ,nd §u fya;=fjka isiqúhka fofokl= frda.d;=r ù 18 jkod uOHu rd;%Sfha m%;sldr i|yd ;ïuekakdj rcfha frday,g we;=<;a lr ;sfí' ñyska;,h iSmamql=,fï msysá i;aj úoHd yd WmfoaYk mqyqKq lsÍfï uOHia:dkfha b.kqu ,nk fcHIaG isiqka msßila rd;%S ld,fha § fmd¨‍ uq.=re /f.k YsIHdjka isák fkajdisld.dr ;=<g


h;=remeÈhlska meñ‚ fofofkla
W!r.y ;reKhka fofokl=g
fjä ;nd >d;kh lrhs

W!r.iauxykaÈh rkaf;dgqú, m%foaYfha mÈxÑ iqrx. úfÊiqf¾kaø ^23& WIdka rkaÈ; ^24& kue;s ;reKhka fofokl= h;=re meÈfhka ish fiajd ia:dkhg hñka isáh§ Bfha ^03& WoEik 9'00 g muK h;=remeÈhlska meñ‚ mqoa.,hka fofokl= úiska Tjqka mÈxÑ ksji wdikakfha§ t,a, lrk ,o fjä m%ydrhla fya;=fjka ñhf.dia ;sfnkjd'
fuu >d;khg fya;=j mer‚ fldaka;rhla njg;a" fuf,i fjä ;nd we;af;a

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page