gossiplanka alexa Two Old Women And Men Donate There Gifted New Year Clothes

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Two Old Women And Men Donate There Gifted New Year Clothes
iShhs wdÉÑhs wjqreoaog yïnfjÉp
weÿï ál;a fohs

.xj;=frka mSvdjg m;a wh fjkqfjka Expressway Head Office tfla jev lrk Wodr .=ref.a ;reKhd úiska wOdr tl;= lsÍfï jev igykla Èh;a lr ;snqKq w;r tys úfYaI;ajhla jkafka fuys§ wOdr l< iSh flfkl=hs wdÉÑflfkl=hs ;ukag wjqreoaog ;E.s jYfhka ,enqKq irï folhs" Ö;a; folhs mß;Hd. lsÍuhs' weÿï mß;Hd. lsÍfuka wk;=rej iSh fufyu lsõjd

fï weÿï wmsg wjqreoaog ;E.s f,i ,enqK foaj,a' kuq;a wekafoj;a kE mqf;a' fïj .syska ta ñksiaiqkag fokak'

úm;g m;a ck;dj fjkqfjka ;uka i;= foaj,a wka whg mß;Hd. lsÍug wlue;a;la olajk fndfyda msßia wm iudcfha isà' tneúka fï iShhs" wdÉÑhs l< Wmldrh wms yefudau w.h lruq'
tu wjia:dfõ ,nd.;a PdhdrEm lsysmhla my;skaඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu