gossiplanka alexa Mahinda Rajapaksa Went To See Aranayake Landslide Areas

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Mahinda Rajapaksa Went To See Aranayake Landslide Areas
kdhhEug ,lajQ wrKdhl n,kak
ysgmq ckm;s hhs
^PdhdrEm&

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d kdhhEug ,lajQ wrKdhl m%foaYfha ixpdrh lr ;sfnkjd' tu m%foaYfha ckÔú; ms<sn|j fidhd ne,Su fuu ixpdrfha wruqK ù ;snqKq w;r ysgmq ckm;s tys§

úm;g m;a ck;djf.a iqjÿla úuid Tjqkag wdOdr Wmldr l<d'

tu wjia:dfõ ,nd .;a PdhdrEm lsysmhla my;ska
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu