Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Shop. Show all posts

සීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්තවන කොවිඩ් වෛරස පාලනය සඳහා නගර පහළොවක කඩ සාප්පු සතියක් වසා දැමීමට එන නගරවල වෙළඳ සංගම් තීරණය කර තිබෙනවා. 

එම නගර වන්නේ,


නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාවට  අවශ්‍ය ආහාර,ඖෂධ ලබාගැනීම සඳහා එම වෙළඳසැල් විවෘත කර තබන දිනයන් සහ වේලාවල් දක්වමින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

රකාපොල ප්‍රදේශයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයෙකු හමු වීමත් සමඟම වරකාපොල නගරයේ ඇති සියලූ කඩසාප්පු වසා දමන්නැයි එම නගයේ වෙළඳ සංගමය සහ වරකාපොළ පොලීසිය විසින් ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා.

k,aƾ ys fj<| ie,l isá
;reKhska fofofkl=g myr§

fj<|ie,g;a .sks ;n,d - ^ùäfhda&

hdmkh k,aƾ ys fj<| ie,lg lvd jeÿKq h;=remeÈj,ska meñ‚ 10lska hq;a ;reK lKavdhula tys isá ;reKhska fofofkl=g myr§ fj<|ie,g .sks ;nd ;sfí' fj<oie, bÈßmsg ud¾.fha
w.ue;s l=,shdmsáh fj<|fmdf,a
Ök f*daka fydhmq yeá - ^ùäfhda&

w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d l=,shdmsáfha fj<| ie<lg f.dia Ökfha ksIamdÈ; cx.u ÿrl:k fijQ ùäfhdajla fï jkúg wka;¾cd,fha ießirkjd' Bfha ^25& Èk l=,shdmsáfha mej;s
ldka;djla úiska oeßhla ,jd
im;a;= fj<| ie<l
uqo,a fidrd.kS

CCTV PdhdrEm

bx.sßh k.rfha im;a;= fj<| ie<lg l=vd oeßhlo iuÕska we;=¿ jQ ldka;djl úiska tu oeßh ,jd fj<| ief<a uqo,a ,dÉpqfjka uqo,a fidrd.;a isoaêhla iïnkaOfhka bx.sßh fmd,sish fï jkúg mÍlaIK wrUd ;sfnkjd' bßod Èkfha mdßfNda.slhska nyq, wjia:djl fuu fj<|ie<g meñfKk wod< ldka;dj iuÕ meñ‚ oeßh úiska fuf,i fidrdf.k we;s uqo, remsh,a 55"000 la nj fmd,sish mjikjd'
fuu fidrlu Tjqka úiska lrk wdldrh wod< fj<|ief<a

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page