gossiplanka alexa Prime Minister Mr Ranil Visits At Kuliyapitiya's Shop

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Prime Minister Mr Ranil Visits At Kuliyapitiya's Shop
w.ue;s l=,shdmsáh fj<|fmdf,a
Ök f*daka fydhmq yeá - ^ùäfhda&

w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d l=,shdmsáfha fj<| ie<lg f.dia Ökfha ksIamdÈ; cx.u ÿrl:k fijQ ùäfhdajla fï jkúg wka;¾cd,fha ießirkjd' Bfha ^25& Èk l=,shdmsáfha mej;s

mlaI m%;sixúOdk lghq;= w;r§ fuh isÿj ;snqKd' fï jkúg wka;¾cd,h mqr me;sfrk tu ùäfhdaj my;ska oelafjkjd'


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu