gossiplanka alexa M.S. Ananda Passes Away

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

M.S. Ananda Passes Away
YHdud Ñ;%mgfm, y÷kajd ÿka
m%ùk iskud Ys,ams tï'tia'wdkkao wNdjm%dma; fjhs

ksOdkh" f.dÆ yoj;" .eyeKq <uhs" ufvd,aÿj we;=¿ Ñ;%mg /il leurd wOHlaIjrhd f,i lghq;= l< tï'tia wdkkao uy;d wNdjm%dma; fjhs' m%ùk iskud leurd Ys,amsfhl=" wOHlaIjrfhl= iy ksIamdoljrfhl= jk Tyq

jhi wjqreÿ 83laj isáh§ fuf,i wNdjm%dma; ù ;sfnkjd' m%ùk iskud leurd Ys,amsfhl=" wOHlaIjrfhl= iy ksIamdoljrfhl= jk tï'tia wdkkao" jhi wjqreÿ 83 laj isáh§ wNdjm%dma; ù ;sfnkjd' tï'tia'wdkkao uy;d YHdud Ñ;%mgfm, y÷kajd ÿkafka tys m%Odk ks<sh i|yd ish Èh‚h YHdud wdkkao r.mEug fhdod .ksñkah'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu