Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Advertisement

YOUR EXISTING AD GOES HERE

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Vehicle. Show all posts

විදෙස්ගතව සිටින ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලයින්ට මෙරටට වාහනයක් ගෙන්වීමේ දී සහන සැලසීමට මහ බැංකුව  සූදානම් වන බව වාර්තා වනවා. 

decision about import vehiclesසුගිය වර්ෂය අවසාන වන විට මෙරට තුළ ලියාපදිංචි කළ වාහන සංඛ්‍යාව මිලියන 8 ඉක්මවා ඇති බව මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තු දත්තවලට අනුව අනාවරණය වී තිබෙනවා. 

ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සහ පුනර්ජීවනය කිරීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා විසින්  පත් කළ තීරුබදු නිර්ණය කිරීමේ කමි‍ටුව අදාළ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. එම නිර්දේශ පරිදි අන්තර්කාලීන පියවරක් වශයෙන් ආනයන විධිමත් කිරීම සඳහා ආනයන්ක භාණ්ඩ, කාණ්ඩ 03කට වර්ගීකරණය කිරීමට නියමිතයි. ඒ අනුව පහත සඳහන් පරිදි කටයුතු සිදු කිරීමට නියමිත වනවා. 

සියළුම ප්‍රධාන මාර්ග දෙපස ඇති පදික වේදිකාවල වාහන නවතා තැබීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කරන ලෙස ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දී තිබෙනවා. ඒ ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවේ දී. 

https://www.gossiplanka.com/2020/08/vehicle-price-increase.html
ජයවිසින් වාහන ආනයනය කිරීම අත්හි‍ටුවීමට ගත් තීරණයත් සමඟමදැනට ලංකාවේ ලියාපදිංචි කල සහ නොකල වාහනවල මිල ඉතා විශාල ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය සඳහන් කරනවා. 

https://www.gossiplanka.com/2020/07/legal-action-for-parking-vehicle-pavements.html
නවසර ස්ථානවල සහ පදික වේදිකාවේ නවතා තබන යතුරු පැදි සහ අනෙකුත් වාහන සඳහා නීතිමය පියවර ගන්නා බව පොලීසිය පවසනවා. මෙය අද (17) සිට ක්‍රියාත්මකයි.

https://www.gossiplanka.com/2020/07/custom-vehicle-to-government-sector.html
නීති විරෝධී අයුරින් මෙරටට ගෙන්වීමේ දී ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් තම භාරයටගෙන රාජසන්තක කල වාහන රජයේ ආයතනවල ප්‍රයෝජනය සඳහා මුදා හැරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා. මුදල් අමාත්‍ය අග්‍රාමත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසිනුයි මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත යොමු කර තිබෙන්නේ.

https://www.gossiplanka.com/2020/06/leasing-vehicle.html
ස්වයං රැකියා වෘත්තිකයින්ගේ ජාතික තී‍්‍ර රෝද රථ සංගමයේ සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන මහතා කල්බදු සමාගමක පුද්ගලයින් විසින් ඝාතනය කිරීමත් සමඟම කල්බදු සමාගම් භාණ්ඩ අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ නීතිමය තත්ත්වය ගැන බොහොමයකගේ අවධානය යොමු වුණා.

ජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ ඉදිරි වසර තුනක කාලයක් ගතවනතුරු අමාත්‍යවරුන්ට හා රාජ්‍ය ආයතනවලට අලුතින් වාහන මිලදී ගැනීම නතර කරන ලෙසට ආයතන ප‍්‍රධානීන්ට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී ඇති බවයි.

ඒ අනුව පළමුව දැනට අමාත්‍යංශ හා රාජ්‍ය ආයතන සතු වාහන සංචිත පිළිබඳව ගණනය කිරීම සිදු කිරීමට නියමිත බව ද ආරංචි මාර්ගවල සඳහන්. වඩාත් ප‍්‍රරතිඵලාදායක ලෙස එම වාහන කළමනාකරණය කර ගැනීමේ ක‍්‍රමවේදයක් මේ වනවිටත් ආරම්භ කර තිබෙන බවද එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. 

කුඩා කාර් රථ, වෑන් රථ, තනි කැබ් රථ, ද්විත්ව කැබ් රථ (ඩබල් කැබ්), මෝටර් සයිකල් සහ ත්‍රිරෝද රථ මෝටර් වාහන මත පනවන ලද සුඛෝපභෝගී බද්දෙන් ඉවත් කළ බව  මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරනවා.  ලක්ෂ 35 කට වඩා වැඩි වටිනාකමක් ඇති ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් මෝටර් කාර් සහ ජීප් රථ ආනයනයේදී එම සීමාව ඉක්මවන මුදලට පමණක් සුඛෝපභෝගී බද්ද අයකරන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් එම නිවේදනයේ සඳහන් කරනවා. 

දෙමුහුන් වාහන වල වටිනාකම  (CIF Value)  රු. ලක්ෂ 40 ඉක්මවූ විට වැඩිවන එම මුදලට සුඛෝපභෝගී බද්දක්ද, විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වන වාහනයක වටිනාකම රු. ලක්ෂ 60 ඉක්ම වූ විට වැඩි වන මුදලට ද සුඛෝපභෝගී බද්දක්ද අය කිරීමට නියමිතයි. 

විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාට වෙඩි නොවදින මෝටර් රථයක් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වූ යෝජනාව ඊයේ (04) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසෙම මහතා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා. ඒ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී.

ග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින්  කැබිනට් පත්‍රිකාවක් යොමු කරමින් කරමින් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට වෙඩි නොවදින නිල රථයක් මිලදී ගැනීම සඳහා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

uy weue;sf.a jdykfha
;%sfrdao ßhla‌ .eà wfhla ureg
(Video)

W;=re ueo m<d;a uy weue;s fmaI, chr;ak uy;d .uka .;a r:fha .eà mqoa.,hl= ñhheu iïnkaOfhka iS.sßh fmd,sish uÕska fmf¾od ^03& Èk w;awvx.=jg .;a ta uy;df.a ßhEÿre wksoaod ^07 jeksod& Èk ola‌jd rla‌Is; nkaOkd.dr.; lr we;' iS.sßh m%foaYfha isÿ lrk jHdmD;s lsysmhla‌ ksÍla‌IKh lr m%Odk wud;Hjrhd iS.sßuq,a, m%foaYh fj;

fmd,Sishg fjä ;eîfï isoaêfha
iq, uq, fy<s fjhs

fjä ;enqfõ ysgmq tia't*a' finf,la
(Video)

l=reKE.," udia‍fmd;" je,.fka hk m%foaYfha fydag,hl k;r lr ;snQ iellghq;= iys; iqmsß fudag¾ r:hla mÍlaId lsÍu ioyd l=reKE., uQ,ia:dk ‍fmd,sisfha ks,OdÍka ;sfofkl= .sh wjia:dfõ tu r:fha meñ‚ fofokdf.ka whl= isÿl< fjä ;eìfuka Wm ‍fmd,sia mÍlaIljrhl= ñh f.dia ‍fmd,sia ierhkajrhl= iy ‍fmd,sia fldia;dm,a ßheÿrejrhl= ;=jd, ,nd frday,a .;lr we;' fmf¾od ^15& rd;%s 10'00 ;a 10'30;a w;r ld,fha§

ßheÿre n,m; ke;sj
jdyk mÈkak tmd
ovh remsh,a úisoyihs ^20"000$-&

ßheÿre n,m;%hla fkdue;sj jdyk Odjkh lrk ßheÿrkag remsh,a myf<dia oyil ovhla ,nd Èh hq;=hehs l< fhdackdj remsh,a úis oyi ^re'20000& olajd jeä lsÍug Bfha ^15& /iajQ leìkÜ uKav,h ;SrKh l< nj uqo,a wud;H rú lreKdkdhl uy;d wm l< úuiSfï§ mejeiSh' ta wkqj ;uka leìkÜ uKav,fha§o i|yka l< mßÈ
fldaá 2 la jákd
w¨‍;au rcfha jdykhla w;=reoyka

ëjr wud;HdxYfha Wiia‌ ks,hlg f.kajk ,o remsh,a fldaá folla‌ muK jákd w¨‍;au fudag¾ r:hla‌ wia‌:dk.; ùu iïnkaOfhka tu wud;HdxYh mÍla‍IK wdrïN lr ;sfí' j;auka hymd,k rch n,hg m;aùfuka miqj wud;HdxYfha
weu;sjrekaf.a iqmsß jdyk fydfrkau ,[email protected]
^PdhdrEm&

miq.sh ojia j, weu;sjrekag w¨‍;ska f.kajkak yok jdyk .ek jeämqr l;dnyg ,lajqKd' thg úYd, úfrdaOhla u;= jqfKa tla tla weu;sjrekag w¨‍;ska jdyk f.kakkak rcfhka fjka lr,d ;shk uqo, udOH u.ska fy<sorõ lsÍu;a iuÕhs' fï .ek woyia oelajQ

jdyk kvqj,g Widú fkd.syska ovh f.jkak
w¨‍;au l%uhla


r:jdyk kvq i|yd wêlrKhg fkdmeñK wêlrK frðiag%d¾jrhdg ov uqo, f.ùug wjia:dj i,id fok l%ufõohla y÷kajd §ug fmd,sish ;SrKh lr ;sfnkjd' fuuÕska wêlrKj, ;onoh wju ù ov uqo,a f.ùfï§

f;jrmafmreu jdyfka Wv ke.
Woaf>daIKh lrhs - ^PdhdrEm&

wNHka;r lghq;=" jhU ixj¾Ok yd ixialD;sl ksfhdacH weue;s md,s; f;jrmafmreu uy;d Bfha ^3& Èk fn,syq,aTh inr.uq úYaj úoHd,hg .sh kuq;a isiqyq Tyqg tu W;aijhg hEug bv fkd§ u. yria l<y' ksfhdacH weue;s ish fudag¾ r:fha fndkÜgqjg ke. isiqka yd tlaúh' upx NdIdfjka isiqka weu;+ Tyq lshd isáfha
jdyk ñ< jeälf<a flá ld,hlg ú;rhs
ksfhdacH weu;s lshhs


yegka äfmdafõ udisl Odjk wdodhu ,la‍I ;=kaish yegla

rch u.ska jydk j, nÿ uqo,a yd jeá noao jeä lf<a rfÜ ck;dj msvdjg m;a lsßug fkdj fï rfÜ wdohu jeä lsßug nj m%jydk ksfhdacH wud;H wfYdal wfíisxy uy;d Bfha ^31& Èk yegka ,x.u äfmdafõ ksßla‍IK pdßldjlg tlaúfuka wk;=rej mej;s udOH yuqjlÈ fï nj mejiqfõh' fï rg úYd, jYfhka Kh ú we;s ksid

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page