gossiplanka alexa A Mother Who Was Seeking A School Ended Up In Prison

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

A Mother Who Was Seeking A School Ended Up In Prison

mdie,la fidhd .sh wïudg ,enqfKa ismsß f.hla
Èh‚hla wïuj b,a,d Widú ìu

l÷<ska f;;a lrhs - ^ùäfhda&

ó.y;ekak m%d:ñl mdie,g <uqka we;=<;a lsÍu iïnkaOfhka ujqjreka 09 fofkl= Bfha ^05& Èk w;awvx.=jg f.k rlaIs; nkaOkd.dr .; lrkq ,enqjd' wod< ujqjreka fyg Èkfha §

y÷kd .ekSfï fmrÜgqjlg bÈßm;a lsÍug kshñ;j we;' tu ujqjreka rlaIs; nkaOkd.dr .; lrkq ,enQ wjia:dfõ§ wod< ujlf.a oeßhla wïuj b,a,d y~d jegqkq olakg ,enqKd' tu wjia:dfõ ixfõ§ ùäfhdajla my;ska n,kak

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu