gossiplanka alexa Namal and Ranil Speaks in Parliament - (Video)

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Namal and Ranil Speaks in Parliament - (Video)

w.ue;sf.a l;djlg kdu,af.ka
iqmsß l;djla - ^ùäfhda&

miq.sh od fkdikaiqka jQ yïnkaf;dg isÿùu ms<snoj wo ^09& md¾,sfïka;=j ;=< l;dnyg ,lajQ w;r tys§ w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d lsõfõ wod< jHdmD;sh ckdêm;s;=uka

fmdf<dkakrejg b,a,k nj;a" ;j;a msßila th kqjrg;a" fudKrd.,g;a b,a,k njh' yïnkaf;dgg tmd kï lshkak hkqfjka' Bg ms<s;=re ÿka kdu,a rdcmlaI uy;d lshd isáfha oekg ;sfhk jrdfhhs" .=jkaf;dgqfmdf<hs" ñßÊcú,hs l¾udka; ál od,d Th wlalr 15000 wks;a me;sj,g fno, fokak' tfla lsisu úfrdaO;djhla kE hkqfjks' tu wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu