gossiplanka alexa Super Boxing Player in Sri Lanka - (Video)

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Super Boxing Player in Sri Lanka - (Video)
fndlaisx l%Svdjg ,xldfjka ìys fjÉp
iqmsß l%Svlhd fukak
(Video)


fndlaisx l%Svdj lshkafka ,xldfõ kï ta  ;rï m%p,s; l%Svdjla fkfjhs lsh,d fldhs ljqre;a okak ldrKhla' ta jf.au ;uhs f,dalh foiska ne¨‍j;a ,xldj fndlaisx l%Svdjg ta ;rï kula orkafka keye' yenehs Tkak

fkdis;= úÈhg ,xldfjka l%Svlfhla cd;Hka;r ;rÕhlg iyNd.S fj,d ch wrf.k ;sfhkjd' ta ;dhs,ka; l%Svlfhl=g b;du;a olaI wkaoñka ;rÕldÍ;ajhla ,nd§,d ;uhs fuhd fï ;rÕh chf.k ;sfhkafka' fï olaI l%Svlhdf.a ku ;uhs l=uqÿ m%shidoa' n,kakflda ,xldj ;=< fï mqoa.,hd ta ;rï m%isoaO ke;s jqK;a f,dalh ;=< Y%S ,xldj nn,jk wmqrej' tu ùäfhdaj my;ska krUkak'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu