gossiplanka alexa Northern Province Girl Kissed Mahela Jayawardene

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Northern Province Girl Kissed Mahela Jayawardene


md.uk w;r;=r W;=f¾ ;re‚hla
ufya,j ism .kS
^PdhdrEm&

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ysgmq kdhlhska fom<la fjk l=ud¾ ix.laldr yd ufya, chj¾Okf.a iyNd.S;ajfhka g%ේ,a md.uk Bfha ^06od& hdmkh fmaÿre;=vqfjka wdrïN jqKd' th fojqkaor ;=vqj

olajd .uka lsÍug kshñ;h' .d,a, lrdmsáh frday,g ms<sld jdÜgqjla bÈlsßu fjkqfjka fuu md.uk ixúOdkh lr ;sfnkjd' md.uk w;r;=<§ ufya,g W;=f¾ ;re‚hlf.ka WKqiqï ms<s.eksula ,enqKd'


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu