Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel


md.uk w;r;=r W;=f¾ ;re‚hla
ufya,j ism .kS
^PdhdrEm&

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ysgmq kdhlhska fom<la fjk l=ud¾ ix.laldr yd ufya, chj¾Okf.a iyNd.S;ajfhka g%ේ,a md.uk Bfha ^06od& hdmkh fmaÿre;=vqfjka wdrïN jqKd' th fojqkaor ;=vqj

olajd .uka lsÍug kshñ;h' .d,a, lrdmsáh frday,g ms<sld jdÜgqjla bÈlsßu fjkqfjka fuu md.uk ixúOdkh lr ;sfnkjd' md.uk w;r;=<§ ufya,g W;=f¾ ;re‚hlf.ka WKqiqï ms<s.eksula ,enqKd'Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page