gossiplanka alexa Suicide Case In Matara

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Suicide Case In Matara
ud;r 21 yeúßÈ ;reKfhl=
ÿïßhlg fn,a, ;shhs

^ùäfhda&

ud;r ÿïßh ia:dkh wdikakfha§ ;reKfhl= ÿïßhg mek ishÈú ydkslr f.k ;sfnkjd' wo ^08& fmrjre 9'45 g muK fuu wk;=re isÿjqfka kQfma iy ud;r ÿïßh ia:dkhg kqÿreia:dkhl§' ÿïßh ud¾.h wi, isá ;reKhd

ÿïßh meñŒug fmr ÿïßh ud¾.hg fn,a, ;nd ishÈú ydks lr.kakd wdldrh CCTV leurdjl iksgqjka jqkd' ta wi, Wmldrl mka;s mj;ajdf.k hk ia:dkhl we;s CCTV leurdjlhs fuu o¾YKh iksgqjyka ù ;snqfka' fufia ñhf.dia we;af;a ud;r m%foaYfha mÈxÑ 21 yeúßÈ ;reKfhla' ùäfhdaj my;ska
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu