gossiplanka alexa Vijayakala Maheswaran Speaks

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Vijayakala Maheswaran Speaks

2009 g l,ska wms f.dvla
i;=áka ksoyfia ysáhd

uyskaof.a ld,fha wms ysáfha NS;sfhka

2009g l,ska ;uka we;=¿ W;=f¾ ck;dj i;=áka ksoyfia wdrla‍Is;j Ôj;a jQ nj hdmkh Èia;‍%sla tcdm md¾,sfïka;= uka;‍%skS yd rdcH weu;skS úchl,d ufyaIajrka mjikakSh' weh fï nj lshd isáfha

rd;‍%sfha mej;s forK wÆ;a md¾,sfïka;=j jevigyfka§h' kuq;a 2009ka miq 2015 olajd ld,fha§ uy;a ìfhka ielfhka wkdrla‍Is;j Ôj;a jQ njo weh tys§ mejiqjdh' 2015§ msysgjkq ,enQ hymd,k rch ksid oeka kej;;a i;=gka iu.sfhka /ls rla‍Id lrf.k ksoyfia Ôj;ajk njo weh lSjdh'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu