gossiplanka alexa Minster's Vehicle Imported To Sri Lanka Secretly?

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Minster's Vehicle Imported To Sri Lanka Secretly?
weu;sjrekaf.a iqmsß jdyk fydfrkau ,xldjg@
^PdhdrEm&

miq.sh ojia j, weu;sjrekag w¨‍;ska f.kajkak yok jdyk .ek jeämqr l;dnyg ,lajqKd' thg úYd, úfrdaOhla u;= jqfKa tla tla weu;sjrekag w¨‍;ska jdyk f.kakkak rcfhka fjka lr,d ;shk uqo, udOH u.ska fy<sorõ lsÍu;a iuÕhs' fï .ek woyia oelajQ

rdð; fiakdr;ak" ukQI kdkhlaldr" úð;a úchuq‚ jf.a weu;sjreka kï lSfõ w¨‍;a jdykhla ;ukag ´kuhs lsh,d' kuq;a rfÜ oefjk m%YaK ksudjk;=re jdyk f.kajkafka keye lsh,d ckdêm;s;=ud jf.au w.ue;s;=ud kï lshd isáhd' ta flfiafj;;a ue;s weu;s,df.a jdyk fydr ryfiau cmdfka b|ka f.kaj,d lshk PhdrEm lsysmhla iudc udOH Tiafia me;sÍ f.dia ;sfnkjd' tu PdhdrEm my;ska n,kak
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu