gossiplanka alexa Google Map New Service - Check Traffic In Sri Lanka

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Google Map New Service - Check Traffic In Sri Lanka,xlfõ g%e*sla tl iÔùj n,kak
.+.,a uema tflka w¨‍;a l%uhla


wo fndfyda fofkl=
Google Map fiajdj uÕska úúO ia:dk .ek f;dr;=re jf.au tla ia:dkhl isg ;j;a ia:dkhlg ÿr oek.ekSu jf.a foaj,a j,g yqrefj,d ;sfnkjd' fï .=.,a uema fiajdj uÕska fuf;la fkdÿka fiajdjla ,xldjg ,nd§ ;sfnkjd' ta iÔùj mdf¾ ud¾. ;onoh .ek f;dr;=re ,nd §uhs' ta i|yd Tfí wf;a ;sfnk cx.u ÿrl;khlska fyda wka;¾cd, myiqlula we;s ´kEu Wmdx.hlska Ndú;d lsÍug
yels ùu fya;=fjka ud¾. ;onohg yiqfkdjk ud¾. Tiafia ;ukag wjYH ia:dk lrd hEu myiq ù ;sfnkjd'

fuu ud¾. ;onoh iÔùj ,ndfok w;r th ud¾. j, ;sfnk wka;¾cd,hg iïnkaO jQ wekafv%dhsÙ iaud¾Ü cx.u ÿrl:k Tiafia o;a; ,n.kshs' jeä ÿrl; m%udKhla tla ia:dkhl /§ isàu uÕska ud¾.fha ;onohla ;sfnk wldrfha o;ay ,ndf.k tajd
Google Map fj; hefjkq ,efnhs' tuÕska ud¾.fha ;onoh jeäkï r;= meyefhkq;a ;onoh wvqkï fld< meyefhkq;a fmkakqï lrhs'

.+.,a uema uÕska fuh Ndú;d lsÍug
Google Maps tlg f.dia Traffic lshk layer tl l%shd;aul l, hq;=hs' tfia fkdue;skï Google Map tflys Traffic lsh,d i¾É lsÍu uÕskq;a fuu fiajdj ,nd.; yelshs'


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu