gossiplanka alexa Prison's Chairman Is Changing

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Prison's Chairman Is ChangingnkaOkd.dr uy mqgqj fjkia fjhs

kj nkaOkd.dr flduidßia ckrd,a f,i ksYdka Okisxy m;alr we;s nj nkaOkd.dr fomd¾;fïka;=j mjikjd' ksYdka Okisxy jir 9 la nkaOkd.dr flduidßiajrfhl= f,i fiajh l< ks,Odßfhl=o jk w;r Tyq rgj,a 12 lska nkaOkd.dr l<uKdlrKh mßmd,kh jeks la‍fIa;‍% ms<sno oekqula ,nQ wfhl=o fjkjd'
ta flfia fj;;a fuys úfYaI;ajh jkafka flduidßia ckrd,a ;k;=rg

jir 18 lg miq nkaOkd.dr fiajfha kshq;= ks,Odßfhl= m;alsÍuhs'

nkaOkd.dr flduidßia ckrd,a f,i uq,ska lghq;= l< frdayK mqIaml=udr uy;d jõkshdj Èia;s‍%la f,alïjrfhl= f,i m;a flreKq w;r ta fya;=fjka we;s jQ mqrmamdvq u; kj nkaOkd.dr flduidßia ckrd,a f,i ksYdka Okisxy m;alr we;'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu