gossiplanka alexa Seeduwa Announcer Selected Mahinda Rajapaksa as Precident

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Seeduwa Announcer Selected Mahinda Rajapaksa as Precident


iS¥fõ§ uyskaoj h<s;a
ckm;s lr,d (Video)

Bfha ^19& fchrdÊ m%kdkaÿmq,a,s .Dyia: l%Svd.drfha§ ckdêm;s rka l=i,dk fjd,sfnda,a ;r.h meje;ajq‚' iSÿj oúiur uyd úoHd,fha§ meje;ajqkq fuu ;rÕfha§ j;auka ckdêm;sjrhd f,i uyskao rdcmlaI uy;df.a ku ksfõokh

lr ;sfnkjd' ksfõoklre úiska thg iudj b,a,d fu;%smd, isßfiak f,i ksjerÈ lr mjihs'

th ksfõokh lrk wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu