gossiplanka alexa Bus & Van Accident in Kalmunai - (Video)

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Bus & Van Accident in Kalmunai - (Video)


l,auqfka nia jEka wk;=ßka
l=vd <uqka ;sfofkl= ureg

(Video & Photos)

l,auqfKaÈ ,xld .ukd .uk uKav,hg wh;a nia r:hla yd jEka r:hla .eáfuka isÿjQ wk;=rlska l=vd <uqka ;sfofkl= Ôú;laIhg m;aj ;sfnhs' wo ^30od& Èk WoEik isÿ jQ fuu wk;=ßka

;j;a 10 fofkl= ;=jd, ,nd ;sfí' fld<U .=jka f;dgqm< isg T¨‍ú,a md,uqfka lrd .uka .;a jEka r:h Y%S ,xld .ukd .uk uKav,hg wh;a l,auqfka äfmda nih iu.ska .eàfuka fuu wk;=r isÿù we;' nrm;, ;=jd, ,o wh l,auqfka wIar*a frdayf,a we;=,;a lr we;'
l,auqfka fmd,sish jeäÿr mßlaIK isÿ lrkq ,nhs'
ùäfhdaj my;ska


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu