gossiplanka alexa Murder Case in Kandy - (Video)

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Murder Case in Kandy - (Video)

uykqjr wxl=Uqf¾
fjä ;nd urd oeuQ
CCTV fukak
(Video)

Bfha fmrjrefõ uykqjr wxl=Uqr uqia,sï foajia:dkhla wi,§ T56 .sks wúhlska fjä ;nd mqoa.,fhl= >d;kh lr ;sfí' fjä ;eîfuka ;=jd, ,;a ;j;a mqoa.,fhl= frday,a .; lr we;' isoaêh jk wjia:dfõ Tjqka m,a,sh wi,

mdr whskg ù isg we;' ;=jd, ,enQ mqoa.,hd uykqjr uy frday,g we;=¿ lr we;s nj lsh;s' fjä ;eîu iïnkaOfhka ielmsg à 56 .sks wúhla iu. 30 yeúßÈ whl= w;awvx.=jg f.k we;ehs o fmd,sish mjihs'  Tyq meñ‚ nj lshk fudag¾ ßh o mQcdmsáh m%foaYfhka fidhdf.k we;s w;r wod, fjä ;eîu wi, ;snQ leurdjlska má.; ù we;s wdldrh my;ska kerôh yelshs'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu