gossiplanka alexa Plane Crashes in Elko, Nevada - (Video)

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Plane Crashes in Elko, Nevada - (Video)


l=vd .=jka hdkhla
jdyk kej;=ïm<lg lvd jefÜ
- (Video)

ffjoH myiqlï m%jdykh lrk l=vd .=jka hdkhla weußldfõ fkjdvd" t,aflda m%foaYfha§ wk;=rg ,laj we;s nj úfoia jd¾;d mjikjd' wk;=ßka ñh.sh mqoa.,hskaf.a .Kk

fldf;la o hkak ms<snoj fuf;la jd¾;d ù ke;s w;r hdkh lvd jeà we;af;a jdyk kej;=ïm<la u;g jk w;r tu wjia:dfõ ùäfhda mghlao fï jk úg ksl=;aj we;' tu ùäfhda mgh my;ska kerôh yelshs'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu