gossiplanka alexa Bullets Found in Body - Yapanaya Accident - Update 1

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Bullets Found in Body - Yapanaya Accident - Update 1

hdmkh úYaj úoHd, isiqjdf.a
wjika lghq;=
- (Video)

h;=re meÈhl .uka lrñka isáh§ Ôú;laIhg m;ajQ hdmkh úYaj úoHd,fha isiqka fofokdf.ka tla wfhl=f.a wjika lghq;= Bfha ls<sfkdÉÑ Ndr;Smqrï ol=K .ïudkfha fmdÿ iqidk N+ñfha§ isÿ flreKd' tu wjia:dj jk úg

m%foaYfha wdrlaIdj ;rlr ;snQ njhs jd¾;d jkafka' úYd, msßilf.a iyNd.S;ajfhka foayh ms<sn| wjika lghq;= isÿ flreKq wjia:dfõ ùäfhda my;ska oelafjkjd'

ùäfhda wkq.%yh( fk;a f.disma

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu