gossiplanka alexa Sri Lankan Cricket Team Player's Salary

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Sri Lankan Cricket Team Player's Salaryue;sjqiag fldaá 09
rx.kg fldaá 08 mä f.j,d

Y‍%S ,xld C%slÜ lKavdhfï C%svlhska ioyd miq.sh jif¾ ud¾;= m<uqjeksod isg fuu jif¾ wfm%,a 30 f;la jQ udi 14l ld,hl§ remsh,a 694"854"601 la Y‍%S ,xld C%slÜ wdh;kh úiska f.jd we;s njg i;s wka; mqj;am;la jd¾;d lr ;snqKd' tu ld,h ;=,

wekacf,da ue;sõiag remsh,a fldaá 09lg jeä uqo,la" rx.k fyar;ag fldaá 08lg jeä uqo,la f,i f.jd we;s nj jd¾;dfõ oelafjhs' tys PdhdrEmhla my;ska
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu