gossiplanka alexa Jana Satana Pada Yathra - Kekirawa People Video

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Jana Satana Pada Yathra - Kekirawa People Video
lelsrdfõ ck;dj mdo hd;%djg tfrysj
mdrg neye, - ^ùäfhda&

taldnoaO úmlaIfha mdo hd;‍%djg tfrysj wms mqrjeisfhda ixúOdkh lelsrdj k.rfhaÈ Woaf>daIKhla meje;ajqKd' Tjqka md .ukl kshe,Sfuka wk;=rej lelsrdj Trf,daiq lKqj wi, § Woaf>daIKfha ksr; jqKd' wkqrdOmqr lelsrdj k.rfhaÈ

fuu úfrdaO;djh ixúOdkh lr ;snqfKa wms mqrjeisfhda kï ixúOdkh uÕskqhs' lelsrdj k.rfhka wdrïN jq úfrdaO;d md .uk Trf,daiq lKqj wi,ska wjika jqk w;r tysÈ úfrdaO;djhg tlajqjka i|yka lr isáfha úmlaIfha fm<md,shg tlaú isák fndfyda fokd úúO fpdaokdjkag ,lajq wh njhs' flfia fj;;a fmrjre 10 isg 12 olajd meh 2 l muK ld,hla fuu úfrdaO;djh meje;ajqKd' isoaêfha ùäfhdaj my;ska
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu