gossiplanka alexa "Jana Satana" Pada Yathra - 4th Day Photos

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

"Jana Satana" Pada Yathra - 4th Day Photos

ck igk mdo hd;%d 4 jk Èkfha PdhdrEm

wo ksÜgUqfjka fmrjre 10'10g muK mdo hd;%dj werUqk w;r W!j ysgmq uy weue;s yd l;r.u foajd,fha ysgmq niakdhl ks,fï YISkaø rdcmlaIo wo ^31od& ksÜgUqfõ§ ck igk mdo hd;%djg tla jQ w;r ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d;a wo iji mdo hd;%dj tlaj isák wdldrh olaKg ,enqKd' fyg ^01& iÿod Èk mdo hd;%dfõ wjika Èkh jk w;r fyg WoEik lsßn;af.dv isg mdo hd;%dj fld<Ug meñŒug kshñ;j we;' 4 jk Èkfha ,nd.;a PdhdrEm tl;=jla my;ska n,kak


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu