gossiplanka alexa Jana Satana Pada Yathra - Water Battles

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Jana Satana Pada Yathra - Water Battles

r;=miaj, ñksiaiq
taldnoaO úmlaIfha md.ukg

fndkak j;=r ÿkak yeá

msßisÿ mdkSh c,h b,aÆ r;=miaj, ck;djg rcfhka fjä ;síno wms wo r;=miaj, jeishka f,i Tjqkag fndkak c,h fokjd hehs je,sfõßh .,af,d¨‍j Y%S iïnqoaO chka;s úydrdêm;s f;ßmeye isßOïu ysñhka mjid isáhd' wo ^31od& oyj,a ld,fha kqjr mdf¾ Tref;dg yxÈhg meñK isá

f;ßmeye isßOïu ysñ we;=¿ iajdóka jykafia,d fokula iy .ïjdiSyq lsysm fofkla ta bÈßmsg j;=r fnda;,a f.dv .iñka fï nj i|yka lr ;snqKd' 2013 jif¾ wf.daia;= m<uq jeks od hqo yuqodfjka .ïjdiSkag uq,skau myr ÿkafka o fuu ia:dkfha§hs' flfia fj;;a miqj tu j;=r fnda;,a fmd,sia Ôma ßhlg mgjdf.k f.dia ;sfnkjd'

r;=miaj,ska meñ‚ msßi fuf,i mjid msg;aj f.dia ;sfnkjd"
˜‍fm<md<sh tk Woúh u. È.g ;shk iqrdi,a iqoaOlrf.k¨‍ tkafka' wms fu;k jeä fj,djla bkak tl fyd| kE' ta ksid Tjqkag mdkh lrkak c, fnda;,a ;sh,d wms hkjd'˜‍
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu