gossiplanka alexa Sri Lanka Won By 106 Runs - Sri Lanka Vs Australia 1st Test Match 2016

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Sri Lanka Won By 106 Runs - Sri Lanka Vs Australia 1st Test Match 2016

wu;l fkdjk ch.%yKfha ùäfhdaj
fukak
(Highlights)
^ùäfhda&

Bfha ^30od& Y%S ,xldj yd ´iag%ේ,shdj w;r meje;s m<uq fgiaÜ l%slÜ ;r.fha § Y%S ,xldfõ ch.%yKh iksgqyka jqKd' tys úfYaI wjia:d we;=,;a úkdä 1 ;;amr 34l ùäfhdajla my;ska oelafjkjd'

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu