gossiplanka alexa Jana Satana Pada Yathra - Defender Women

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Jana Satana Pada Yathra - Defender Women


äf*kav¾ r:hlska meñ‚ ldka;djla
uka;%Sjrekag iy ck;djg mreI jpkfhka nek jeÈ,d
^PdhdrEm&

taldnoaO úmlaIfha md .uk kqjr fld<U mdf¾ ñßiaj;a; ykaÈh miqlroa§ äf*kav¾ r:hlska meñ‚ ldka;djla mdo hd;%dfõ .uka lrñka isá uka;%Sjrekag iy ck;djg mreI jpkfhka nek je§ ;snqK w;r tu wjia:dfõ we;s ùug .sh .egqula

uka;%Sjrekaf.a ueÈy;a ùfuka j<ld,kakg yelsj ;snqKd' fuh lsishï msßilf.a Wmdhla jkakg mq¿jka nj;a" hï lsis úÈhlska fyda fudjqkag wjYH jkafka .egqula ks¾udKH lr fld<U n,d hk md .uk j<lajkakg úh yels nj;a tys isák uka;%Sjre lshd ;snqKd'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu