gossiplanka alexa "Jana Satana" Pada Yathra - Last Day Photos

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

"Jana Satana" Pada Yathra - Last Day Photos

ck igk mdo hd;%dfõ wjika Èkfha PdhdrEm

ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d m%uqL taldnoaO úmlaIh ixúOdkh lrk ck igk mdo hd;%dfõ wjika Èkh jk wo ^1& Èk md.uk lsßn;af.dv k.rfhka wdrïN úh' fmrjre oyhg muK lsßn;af.dvg meñ‚ ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI m%uqL msßi tys ixúOdkh lr ;snQ /,shlg tlajqK w;r ck igfka uy /<sh wo iji ,smagka jgrjqu wNshi§ uyskao rdcmlaI uy;df.a uQ,sl;ajfhka meje;ajqKd' tys§ ,nd.;a PdhdrEm tl;=jla my;ska n,kak

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu