gossiplanka alexa Who Killing These Innocent Animals - Update 2

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Who Killing These Innocent Animals - Update 2
uia jeoaoka m%foaYh yer .sys,a,d
fmd,sish Tjqka miqmiska

iudc udOH cd, Tiafia fmf¾od ^30& Èk olakg ,enQ jk i;=ka /ila  ovhï lr we;s mqoa.,hskams ßilf.a PdhdrEm ms<sn|j fï jkúg mkaú, fmd,sish mÍlaIK wdrïN lr ;sfnkjd' fmd,sish mjikafka fuu PdhdrEm

wjqreÿ myla muK mer‚ tajd njhs' fï jk úg fuu mqoa.,hska mÈxÑj isá m%foaYh w;ayer f.dia ;sfnkjd' óg kdhl;ajh ÿka mqoa.,hd idoa Yrd*a kue;af;l= njo wm uq,§ fy<s lrkq ,enqjd'

isoaêh iïnkaOfhka fmr mqj;a(
2 - fu;ekska
1 - fu;ekska


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu