gossiplanka alexa Sand Detected Inside The Power Banks Of Colombo Market

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Sand Detected Inside The Power Banks Of Colombo Market

Tn;a msgfldgqfjka mj¾ nEkala .kafka n,df.khs
msgfldgqfõ
Power Bank negß we;=<; je,s
^ùäfhda&


msgfldgqj m%foaYfhka NdKav ñ<§ .ekSfï§ isÿjk wl%ñl;d iïnkaOfhka úúO f;dr;=re wo ld,fha wmg wikakg ,efnkjd' msgfldgqj m%foaYfhka ñ<g .;a
Power Bank tll negß ;=<
je,s ;sî yuqfj,d ;sfnkjd' 10400 Power Bank tll fuf,i je,s ;sî fidhd f.k ;sfnk w;r tu ùäfhdaj my;ska oelafjkjd'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu