gossiplanka alexa Spa Center Opened By Mahinda Rajapaksa

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Spa Center Opened By Mahinda Rajapaksa


ó.uqfõ —lreKd lr,d˜ iïNdyk uOHia:dkh
újD; lrkak uyskao hhs - ^PdhdrEm&


miq.sh ^10od& ó.uqj jhslald, m%foaYfha § —lreKd lr,d˜ hk kñka wdhqf¾o" iïndyk yd rEm,jkH uOHia:dkhla wdrïN flreKd' th uyskao rdcmlaI uy;df.a iyNd.S;ajfhka újD; l< w;r fuu wjia:djg

ysgmq wud;H úu,a úrjxY uy;d o tlaj isáhd' cmka iuka f,i y÷kajk jHdmdßl iuka m%shxlr uy;dg wh;a fuh cmdkfha fgdalsfhda k.rfha ia:dms; wdhqf¾o" iïndyk yd rEm,jkH uOHia:dkfha YdLdjla njhs jd¾;d jkafka' tu wjia:dfõ PdhdrEm lsysmhla my;ska

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu