gossiplanka alexa John Amaratunga Was Danced While Singing

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

John Amaratunga Was Danced While Singing

ysmams ysmams ydhs ydhs lshd kgk fcdaka
^ùäfhda&

miq.sh ld,fha jvd;a l;dnyg ,lajQ pß;hla f,i fcdaka wur;=x. wud;Hjrhd fmkajd fokak mq¿jka' úúO fya;= ksidfjka Tyq iïnkaOfhka iudc cd, fjí wvúj, jeä l;dnyla we;sj ;snqKd' fï w;r fcdaka wur;=x. wud;Hjrhdf.a

nj mjik ;j;a ùäfhdajla fï jk úg wka;¾cd,hg tlaj ;sfnkjd' tu ùäfhdafõ oelafjk mßÈ Tyq .S .hñka k¾:khl fhfok whqre oel.ekSug yelsfjkjd' tu ùäfhdaj my;ska krUkak
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu