gossiplanka alexa Samanmali with son of Dinesh

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Samanmali with son of Dinesh

hodñŒf.a;a iukau<Sf.a;a fma%u l;dj
uyskao ksid werUqKq yeá

hodñŒ .=Kj¾Ok iy m<d;a iNd uka;%skS iukau<S il,iQßhf.a újdy W;aijh Bfha ^14& Èk fld<U ys,agka fydag,fha§ meje;ajqKd' Tjqkaf.a fojk .uk ,nk 17jk od meje;aùug kshñ;j we;' ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;df.a mq;a hodñŒ .=Kj¾Ok iy ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S ioaOd;siai i,liQßh uy;df.a Èh‚h jk iukau<S il,iQßh w;r fma%u iïnkaOh

wdrïNù we;af;a 2015 jif¾ uykqjr§ meje;s ˜‍uyskao iq<Õ˜‍ /<sfha § njhs mejfikafka' wefußldfõ úiafldkaiska iriúfha wOHdmkh ,enQ hodñŒ .=Kj¾Ok" fõ,aia iriúfha iy wefußldfõ ydjâ úYaj úoHd,hfha flkä mdif,a wOHdmkh ,enqjd'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu