gossiplanka alexa President Visit England Tomorrow

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

President Visit England Tomorrow
Èh‚hf.a Wmdê msßkeófï W;aijh fjkqfjka
ckm;s fyg tx.,ka;hg

ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;df.a ish fojeks Èh‚hf.a Wmdê msßkeófï W;aijh fjkqfjka fyg tx.,ka;h n,d msg;aj hk nj jd¾;d fjkjd' tx.,ka;fha
(University of Staffordshire with Flying Colours) iage*¾âIh¾ úYaj úoahd,fha
kS;s Wmdêh wjika l< Odr‚ isßfiak fukúhf.a fuu Wmdê m%Odfkda;aijh i|yd ckm;s ;=uka fm!oa.,sl uÜgñka iyNd.sùug kshñ;hs' ta wkqj ckdêm;s ;=uka fyg ^12& Èk tx.,ka;h n,d msg;aj f.dia" t<fUk 16 jk od h,s Èjhskg meñkSug kshñ;j we;'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu