gossiplanka alexa Namal Rajapaksa Arrested - Update

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Namal Rajapaksa Arrested - Update
kdu,a .sh úÈhgu Bg l,ska uyskao;a .syska

miq.sh rch iufha kdu,a l<ehs lshk uQ,H wmrdO lreKq lsysmhla iïnkaOfhka ysgmq ckm;sf.a mq;a kdu,a rdcmlaI uy;d Bfha w;awvx.=jg .kq ,enqjd' miqj Tyq fld<U fldgqj ufyia;%d;a ,xld chr;ak fufkúh fj; bÈßm;a l< w;r Tyqj

,nk 18 jeksod f;la rlaIs; nkaOkd.dr .; lrk f,i tys§ weh ksfhda. lr isáhd' flfia fj;;a kdu,a rdcmlaI uy;d w;wvx.=jg f.k nkaOkd.drh fj; /f.k hk wjia:dfõ iy óg jir .Kkdjlg fmr uyskao rdcmlaI uy;d w;awvx.=jg m;ajQ wjia:djl .;a PdhdrEmhla fï jk úg wka;¾cd,h mqrd me;sr f.dia ;sfnk w;r fndfyda fokd woyia oljñka mjid isákafka fuu PdhdrEm fol Èyd neÆ ne,augu iudklï oelsh yels njhs' tu PdhdrEmh my;ska
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu