gossiplanka alexa President Maithripala Sirisena Visits To Matara

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

President Maithripala Sirisena Visits To Matara
ckm;s ffu;%S m%n, foaYmd,k{hska
msßila l+vq lrhs - ^ùäfhda&

ud;r iqrdnÿ wêldß ld¾hd,h Bfha WoEik ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a m%Odk;ajfhka újD; jqKd' fuu wjia:djg wdKavqfõ ue;s weu;sjreka lsysm fofkl= o iyNd.S ú isáh w;r ld¾hd,h újD; lsÍfuka wk;=rej ld¾hd,h wjg ckdêm;s;=udf.a ksÍlaIKhg ,la úh' tys§

iqrdnÿ wêldß ld¾hd,fha fldgil ;snq isr ueÈßhla ckdêm;s;=udf.a úfYaI wjOdkhg ,lajqKd' tu wjia:dfõ§ wmQ¾j isÿùul=;a isÿjqKd' ;ud iu. isrueÈßh wi<g meñ‚ ue;s weu;sjre lsysm fofkl= ckdêm;s;=ud isrueÈßh ;=<g oeuqfõ wi, isá ish¨‍ fokdu iskyd ihqf¾ .s,ajñka' ckdêm;s;=ud fufia isrueÈßh ;=<g oeuQ ue;s weu;sjreka w;r ,laIauka hdmd wfíj¾Ok" mi| hdmd wfíj¾Ok" ohdisß chfialr" Ydka úfÊ,d,a hk ue;s weu;sjre o isáhd' tu wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska krUkak
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu