gossiplanka alexa Mahinda Rajapaksa Speaks In Balangoda

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Mahinda Rajapaksa Speaks In Balangoda

˜‍uy rcdfKda˜‍ ku ,enqK yeá
uyskao fy<slrhs

fï wdKa‌vqjg ´kEu jevla‌ lr.kak neß jqK .uka u;la‌ fjkafka rdcmla‍I ku muKhs' ug uyrcdfKda lsh,d ñksia‌iq lshkjd lshd úfõpkh lrkjd' ug uy rcdfKda lshk ku oeïfï

ysgmq fi!LH weu;s j;auka ckm;s ffu;%smd, isßfiak uy;dhs' tfia ke;sj fïl uu od.;a;= kula‌ fkdfjhs hehs ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d n,xf.dv uyj,;ekak Y%S pkaøfialr uqo,skaodrdu úydria‌:dkfha f;uy,a ix>djdihg Bfha ^04& uq,a.,a ;eîfuka wk;=rej /iaj isá msßi wu;ñka lshd isáhd'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu