gossiplanka alexa Minister Rohitha Abeygunawardena Discharge by Hospital

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Minister Rohitha Abeygunawardena Discharge by Hospital
uka;S‍% frdays; frdayf,ka msgfjñka
lshQ l;dj fukak
- ^ùäfhda&

fld<U mej;s Woaf>daIKhla w;rjdrfha ;=jd, ,nd frday,a.;j isá md¾,sfïka;= uka;S‍% frdays; wfí.=Kj¾Ok uy;d wo ^27& Èk frdayf,ka msgj .shd' bl=;a isl=rdod mej;s Woaf>daIKhl§ ;=jd, ,enQ Tyq wo frdayf,ka msgj hkúg udOHg fufia woyia oelajQjd'


—wms ud¾.ndOl oelafla tod ;%ia;jdoh ;sìÉp ldf,a' b;sx ;%ia;jd§ka yd iudkj ;uhs md¾,sfïka;= uka;%Sjrekaj i,l<d fï ud¾.ndOl od,d fï isÿùu isÿjqfka' wms fmd,Sishg fodia lshkafka keye' wo fmd,sia ks,Odßkq;a wirKhs' fï ksid f,a álla je.=reKdg" hï wmyiq;djhla jqKdg wms kj;ajkafka keye' ;j;a Yla;su;a fj,d wms fï wdKavqj m<jdyeÍfï j.lSu ;j;a ;Èka ndr.kakjd'˜

tu wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska n,kak

ùäfhda wkq.%yh - forK

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu