gossiplanka alexa A Fire Inside Of Aircraft In Singapore

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

A Fire Inside Of Aircraft In Singapore
241 fofkl= /.;a isx.mamqre
.=jka hdkhl .skakla - ^ùäfhda&

isx.mamQre .=jka iud.ug wh;a hdkhl wo ^27& Èk fmrjrefõ yÈis .skakla yg f.k ;snqKd' tu hdkh .=jka .; lr meh follska muK miqj

f;,a gexlsh foiska wk;=re weÕùula isÿj we;s njhs jd¾;d ù ;sfnkafka' ta wjia:dfõ§ hdkh ;=< u.Ska 222 la iy ld¾huKav,h 19 fofkla isá njhs cd;Hka;r udOH mjikafka' flfia fj;;a hdkh f.dv neiaiùfuka wk;=rej .sks f.k we;s w;r lsisÿ Ôú; ydkshla isÿ ù fkdue;s nj jd¾;d jkjd' .skafka o¾YK má.; ù ;sfnk ùäfhdaj my;ska krUkak'

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu