gossiplanka alexa Smallest Wedding Cake World Record from Sri Lanka

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Smallest Wedding Cake World Record from Sri Lanka

l=vdu flala f.äh ks¾udKh lrmq ux., W;aijhg ckdêm;s;a .syska

miq.sh Èfkl f,dj l=vdu flalaf.äh ks¾udKh lr f,dal jd¾;djla msysgqùug Y%S ,xldfõ meje;ajQ ux., W;aijhl§ msßila iu;aù ;sfnkjd' bIdks yd ÿ,dka jk fuu hqj,f.a újdyhg ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d we;=¿ ue;sweu;sjreka o iyNd.s ù ;snqKd' tys PdhdrEm tl;=j my;ska


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu