gossiplanka alexa Mistake In Venerable Sobhitha Thera's Funeral

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Mistake In Venerable Sobhitha Thera's FuneralfidaNs; ysñhkaf.a wdodyk mQfcda;aij iNdfõ bx.‍%Sis niska wdrdOkd
l, ksfõolhd ckm;s ffu;‍‍%Sg
fjkqjg  uyskaog l;djg w~.i,d

wmj;aù jod< mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñhkaf.a wjux., W;aijh Bfha ^12& ikaOHd ld,fha md¾,sfïka;= C%Svdx.Kfha§ meje;aù ;snq‚'tys§ fndfyda wh l;d mj;ajd wjidk m‍%Odk l;dj meje;aùug ;snqfka ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;dghs'
ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d ish l;dj wdrïN lrkakg NdId ;=fkkau ksfõolhska ;sfofkl= wdrdOkdj isÿ lf<ah'tys§ isxy, fou< wdrdOkdjka ksjerÈj isÿjq w;r bx.‍%Sis niska

iNdj weu;+ ksfõolhd ish wdrdOkd lsÍu jerÈ jq fyhska Tyq tfõf,a l;dj mj;ajk f,i w~.eiqfõ ckm;s uyskao rdcmlaI hkqfjka lshñks' flfia fj;;a Tyq ta iu.u thg iudj b,a,d ckm;s ffu;‍%smd, isßfiak f,i yß.iaid lshqfõh' Bfha tu iNdj ;=< ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d isáfhao ke;'

tu isÿùfï ùäfhda fldgi my;ska


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu