gossiplanka alexa Two Students Attacked - Motorcycle Helmet

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Two Students Attacked - Motorcycle Helmet

isiqjdg ysiajeiqfuka myr § hk
fudjqka wÿrkjo@
(Video)

h;=re meÈhlska meñfKk fofofkl= úiska mdf¾ .uka lrk mdi,a isiqfjl=g ysiajeiqfuka myr§ hk whqre oelafjk ùäfhdajla fï jk úg fndfyda fokdf.a wjOdkh fhduqj ;sfnkjd' tu myr§u isÿjkafka cd-we," ;=ve,a, m%foaYfha§ njhs jd¾;d jkafka' cd-we," ;=ve,a,  l%sia;=rdc úÿyf,a bf.kqu ,nk

14 yeúßÈ Ysrdka kue;s isiqjdg fuu myr§u isÿlr we;s mqoa.,hka ljqo hkak fuf;la wkdjrKh ù fkdue;s w;r myr lEug ,lajQ isiqjd fï jkúg frday,a.;j m%;sldr ,nk nj i|yka fjkjd' l=vd Ysrdka frdy,a.;j isák fï fudfydf;a wudkqYsl f,i myrÿka tu mqoa.,hska y÷kd.ekSug iyhjkak' f;dr;=re okafka kï 0112240109 hk ÿrl:k wxlhg oekqï fokak'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu