gossiplanka alexa Tear Gas and Water Cannons Used on Protesters - (Photos)

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Tear Gas and Water Cannons Used on Protesters - (Photos)


uka;%Sjre 10 fofkl=g
l÷¿ .Eia yd c, m%ydrhla
^PdhdrEm&

taldnoaO úmlaIh ksfhdackh lrk ysgmq m<d;a md,k uka;%Sjre we;=¿ msßila md¾,sfïka;=j wi< meje;ajQ úfrdaOhg fmd,Sish úiska l÷¿ .Eia yd c, m%ydrhla t,a, lf<ah' Tjqka kS;s úfrdaë whqßka md¾,sfïka;= foig .uka lsÍug W;aidy lrk úg fuu m%ydrh t,a, ù ;snqKq w;r fï ms<sn|j md¾,sfïka;=fõÈ m%ldYhla l<

taldnoaO úmlaIfha rxð;a o fidhsid uka;%Sjrhd mejeiqfõ ;uka w;=¿ md¾,sfïka;= uka;%Sjreka 10 fofkl=go tu m%ydrh t,a, jQ njhs' ta ms<sn|j mßlaIKhla mj;ajk f,i;a uka;%Sjrhd ksfhdacH l;d kdhl ;s,x. iqu;smd, uy;df.ka b,a,d isáfhah' my;ska PdhdrEm n,kak'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu